ALGEMENE VOORWAARDEN

1.ALGEMEEN
Deze algemene voorwaarden gelden voor alle opdrachten en overeenkomsten tussen De Kleine Zakenvrouw en jou als klant. Opdrachten, overeenkomsten, aangeboden programma’s, workshops, events en overige aankopen worden altijd (schriftelijk/digitaal) bevestigd. Deze algemene voorwaarden voor jou zijn niet geldig, wanneer schriftelijk iets anders is overeengekomen.

CONTACTGEGEVENS EIGENAAR:
Eigenaar: Nienke van der Wildt
Bedrijf: De Kleine Zakenvrouw
Adres: Aemckenheerd 31, 9951 VZ Winsum
Telefoon: 0653935933
E-Mail: info@dekleinezakenvrouw.nl
Website: https://dekleinezakenvrouw.nl

2.AANBOD
Bij De Kleine Zakenvrouw kan de klant zich aanmelden voor diensten in de vorm van coaching, online en/of offline programma’s, overige online diensten, trainingen, workshops en events. Aanbiedingen worden gedaan op de website, in een e-mail, via social media en op andere manieren. Aanbiedingen zijn geldig voor de tijd die in het aanbod wordt aangegeven, daarna komen deze te ververvallen.

3.OVEREENKOMST
De overeenkomst komt tot stand wanneer jij, de klant, akkoord gaat met een aanbieding of offerte. Als het nodig is om de overeenkomst te veranderen, wordt dit op tijd en vóór ingang van de verandering aangegeven. Verder is het Nederlands recht van toepassing op de overeenkomsten en deze algemene voorwaarden.

4.TARIEVEN
Per product of dienst staat aangegeven of het tarief inclusief of exclusief 21% btw is. De Kleine Zakenvrouw heeft het recht om de tarieven op haar website aan te passen zonder vermelding naar klanten. De Kleine Zakenvrouw kan niet gehouden worden aan foutieve tariefvermeldingen als gevolg van een invoer, typ of drukfout.

5.BETALING
Betaling kan op 4 manieren:
1) middels een iDeal betaling via je eigen bank
2) middels bankoverschrijving naar de rekening van De Kleine Zakenvrouw
3) middels creditcard wanneer betaling verloopt via de webshop
4) middels PayPal wanneer betaling verloopt via de webshop 

Sommige diensten kunnen in termijnen worden betaald, dit staat steeds aangegeven bij de betreffende dienst of gebeurd in overleg tussen De Kleine Zakenvrouw en de klant. De klant ontvangt hiervoor telkens een aparte factuur. Iedere factuur dient binnen 14 dagen te worden voldaan vanaf de factuurdatum totdat het totaalbedrag is voldaan.

Het betalingstermijn is binnen 14 dagen. Indien de klant niet aan de betalingsverplichting kan voldoen dan heeft de klant niet langer recht op toegang tot eventuele online leeromgevingen en eventuele online communities (bijv. Facebook groepen). Laat het niet zover komen en neem indien nodig contact op door een e-mail te sturen naar info@dekleinezakenvrouw.nl.

Bij betaling voor een event/workshops wordt gevraagd direct aan het bedrag te voldoen in de webshop dan wel via de toegezonden factuur. Op deze wijze is jouw datum of (virtuele) plek voor het event/workshop definitief bevestigd.

Mocht de klant beschikken over een kortingscode, dan dient de klant deze in te voeren tijdens het betalingsproces via de webshop. Na betaling kunnen kortingscodes niet meer worden ingevoerd, noch worden restituties gedaan om deze te compenseren.

De factu(u)r(en) worden verzonden per e-mail.

Alle gemelde tarieven op de website, offertes, e-mails en overige documenten van De Kleine Zakenvrouw zijn onder voorbehoud van type- en schrijffouten.

6.VERPLICHTINGEN TUSSEN DE KLEINE ZAKENVROUW EN KLANTEN
De Kleine Zakenvrouw spant zich in om zorgvuldig en naar haar beste kunnen het werk te verrichten. Zij houdt daarbij altijd het belang van haar klanten in het oog. Eventueel kan De Kleine Zakenvrouw een andere partij inschakelen voor de uitvoering. Zijzelf blijft echter verantwoordelijk voor de uitvoering van de opdracht. Er is geen resultaatverplichting vanuit De Kleine Zakenvrouw, wel een inspanningsverplichting. De klant blijft zelfverantwoordelijk voor de eventuele resultaten.

7.DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN
De Kleine Zakenvrouw verkoopt klantgegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met de klant of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die klantgegevens verwerken in opdracht van De Kleine Zakenvrouw, wordt een bewerkersovereenkomst afgesloten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van de klantgegevens. De Kleine Zakenvrouw blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

8.ONLINE TRAININGSPROGRAMMA’S
Tegen betaling kan een Online Trainingsprogramma worden afgenomen. Toegang tot dit programma is persoonlijk. Gegevens en materialen uit dit programma mogen niet met anderen worden gedeeld. Ook eventuele live sessies zijn alleen voor jou toegankelijk. Voor het volgen van de programma’s is een internetverbinding nodig. De Kleine Zakenvrouw is niet aansprakelijk voor schade of gemiste programma-onderdelen doordat door de klant niet over de juiste apparatuur of internetverbinding beschikt. Programma’s kunnen gevolgd worden op momenten die je zelf kiest tenzij anders aangegeven.

Bij de online trainingsprogramma’s zit een niet-goed-geld-terug garantie van 7 dagen. Na aanmelding krijgt de klant toegang tot, afhankelijk van het betreffende online trainingsprogramma, de eerste één tot drie modules en de online community op Facebook (wanneer beschikbaar). Wanneer je als klant niet tevreden bent stuur dan binnen 7 dagen na datum van aanmelding (factuurdatum) een mail naar info@dekleinezakenvrouw.nl. Vervolgens ontvangt de klant na bevestiging de betaling retour. Toegang tot de online community wordt tevens ontzegd. Eventuele bonussen komen te vervallen. Mocht een bonus al door de klant zijn ontvangen dan wordt deze verrekend met de terugbetaling.

Tussentijds stoppen met een programma betekent niet dat de overeenkomst tussentijds is op te zeggen. Je ontvangt geen geld terug. Als je in termijnen betaalt, dan blijft de betaalverplichting bestaan voor de nog niet betaalde termijnen.

Bij de Online Trainingsprogramma’s heeft de klant, zolang het programma bestaat, 12 maanden toegang (tenzij anders vermeldt) tot de modules en de online community (wanneer beschikbaar bij het betreffende programma). In overleg met De Kleine Zakenvrouw is het mogelijk om de toegang te verlengen tegen een verlengingstarief (wanneer van toepassing, kan per dienst verschillen). Neem hiervoor contact op via info@dekleinezakenvrouw.nl.

Indien de klant gedurende deelname aan een dienst door onvoorziene omstandigheden uitvalt dan zal worden gezocht naar een passend alternatief. Er vindt in géén geval restitutie van betaling plaats.

Indien ik, Nienke van der Wildt, door onvoorziene omstandigheden vervangen moet worden dan doe ik het uiterste om te zorgen voor een vervanger. De vervangende coach/trainer zal in deze gevallen van gelijk niveau zijn. Hieraan zullen voor de klant geen kosten verbonden zijn.

Er wordt naar beste vermogen gewerkt zonder dat evenwel garanties kunnen worden gegeven voor het bereiken van het beoogde resultaat. Aansprakelijkheid voor bedrijfs- of gevolgschade, waaronder begrepen gederfde winsten en inkomsten of indirecte schade is steeds uitgesloten.

9.DEELNAME AAN EEN WORKSHOP/TRAINING/EVENT
INSCHRIJVINGEN WORKSHOP EN/OF TRAINING – Alle workshops en trainingen worden gehouden onder voorbehoud van voldoende inschrijvingen. De Kleine Zakenvrouw behoudt het recht voor waar nodig de locatie te veranderen. Na betaling van de factuur ontvangt de klant, of betreffende bedrijf, een (virtuele) ontvangstbevestiging via e-mail die de inschrijving van de klant/bedrijf definitief maakt. Als een betreffende workshop zijn capaciteit heeft bereikt, dan kan de klant mailen om zich aan te melden voor de reservelijst. Vermeldt in het onderwerp van de e-mail ‘reservelijst […betreffende workshop/training…]‘. De klant dient de volledige naam en telefoonnummer door te geven. Op het moment dat een plek vrijkomt wordt er zo spoedig mogelijk contact opgenomen.
Door inschrijving voor een workshop/training gaat de klant akkoord met de algemene voorwaarden.

AFMELDING, VERPLAATSING EN/OF ANNULERING DOOR DE DEELNEMER –  Annulering is mogelijk per e-mail naar info@dekleinezakenvrouw.nl. Als de klant onverwacht is verhinderd dan kan de klant zichzelf altijd laten vervangen door bijv. een collega-ondernemer. Deelnamebevestiging is overdraagbaar vóór aanvang van de workshop of training, maar vermeld dit per e-mail aan De Kleine Zakenvrouw. Bij annulering wordt een bedrag van 10 euro administratiekosten in rekening gebracht. 

Bij afmelding voor een workshop of training geldt het volgende tenzij anders vermeldt in de klantbevestiging: bij afmelding tot 1 maand (30 dagen) vóór aanvang krijgt de klant het volledige bedrag retour, minus de administratiekosten. Bij annulering tussen 30 tot 14 dagen vóór aanvang van de startdatum wordt 50% van het deelname geld in rekening gebracht. Bij annulering vanaf 14 dagen vóór aanvang van de startdatum wordt 100% van het deelname geld in rekening gebracht. Bij het niet op komen dagen tijdens een workshop of training, wordt geen geld teruggeboekt.

Indien de klant gedurende deelname aan een dienst door onvoorziene omstandigheden uitvalt zal er worden gezocht naar een passend alternatief. Er vindt in géén geval restitutie van betaling plaats.

ANNULERING/VERPLAATSING DOOR DE KLEINE ZAKENVROUWDe Kleine Zakenvrouw behoudt zich het recht on bij onvoldoende deelnemers de aangeboden workshop op training te annuleren. Mocht een workshop of training geen doorgang vinden of worden uitgesteld, dan wordt de klant hiervan per e-mail op de hoogte gesteld. De Kleine Zakenvrouw behoudt zich het recht om tot uiterlijk 1 week voor aanvang van de workshop of training de datum van een workshop of training te wijzigen. De deelnemers worden hiervan de op de hoogte gesteld per e-mail, daarin heeft de klant de mogelijkheid in overleg de workshop of training kosteloos te verplaatsen of te annuleren. Indien ik, Nienke van der Wildt van De Kleine Zakenvrouw door onvoorziene omstandigheden (bijv. ziekte) vervangen moet worden dan zal ik zorgen voor een vervanger. De vervangende coach/trainer zal in deze gevallen van gelijke niveau zijn. Hieraan zullen voor de klant geen kosten verbonden zijn. De klant heeft hierin de keus om de workshop / training voor te zetten met de vervanger dan wel de workshop of training kosteloos te verplaatsen of te annuleren.

Er wordt naar beste vermogen gewerkt zonder dat evenwel garanties kunnen worden gegeven voor het bereiken van het beoogde resultaat. Aansprakelijkheid voor bedrijfs- of gevolgschade, waaronder begrepen gederfde winsten en inkomsten of indirecte schade is steeds uitgesloten.


Annulering en uitstel (in-company trainingen), workshops en opdrachten
Opdrachten betreffen o.a. de offline & online Canva workshops en enig andere (in-company) training/workshop op locatie van betreffende bedrijf/instelling/vereniging.

  1. Bij annulering van de training/workshop door de opdrachtgever binnen 2 weken tot 1 week voor aanvang worden annuleringskosten in rekening gebracht. Deze betreft 50% van op het contract aangegeven bedrag van de eerder overeengekomen werkzaamheden.
  2. Bij annulering, door de opdrachtgever, binnen een week tot 2 dagen voor aanvang van de training/workshop verplicht tot het betalen van 75% van de op het contract aangegeven bedrag van de eerder overeengekomen werkzaamheden.
  3. Bij annulering, door de opdrachtgever, binnen 2 dagen voor aanvang tot op de dag van de training/workshop verplicht tot het betalen van 100% van de op het contract aangegeven bedrag van de eerder overeengekomen werkzaamheden.
  4. Bij verplaatsing van de workshop/training in opdracht van de opdrachtgever worden geen annulerings- uitstelkosten in rekening gebracht wanneer deze minstens 2 weken voor aanvang van de training/workshop wordt aangegeven via mail op info@dekleinezakenvrouw.nl of via telefonisch contact naar 06-53935933.
  5. Bij verplaatsing van de workshop/training in opdracht van de opdrachtgever binnen 2 weken voor aanvang van de training/workshop worden uitstelkosten in rekening gebracht. Deze betreft 25% van op het contract aangegeven bedrag van de eerder overeengekomen werkzaamheden bovenop de initiële factuur voor de overeengekomen werkzaamheden.
  6. De kosten die voortkomen uit annulering van de trainingslocatie bij offline workshops/trainingen worden doorberekend aan de opdrachtgever die de uitvoering van de training/workshop annuleerde dan wel uitstelde.
  7. De oorspronkelijke annuleringskosten, als genoemd bij bepaling 1 – 6, worden alsnog in rekening gebracht wanneer de opdrachtgever een training/workshop annuleert, binnen de 2 weken voor aanvang van de training/workshop, door deze te verplaatsen naar een ander moment in de toekomst, met de intentie om deze alsnog buiten de 2 weken voor aanvang van de verplaatste training/workshop te annuleren.

Annulering & verplaatsing is mogelijk door een e-mail te sturen naar info@dekleinezakenvrouw.nl of telefonisch contact via 06-53935933.

10.AANSPRAKELIJKHEID
De Kleine Zakenvrouw is nooit aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, direct of indirect, die nalevering, door welke oorzaak dan ook, ontstaan is aan de klant, zaken van  de klant, de klant zijn/haar bedrijf, gezinsleden, zaken van gezinsleden, aan derden of zaken van derden. De klant heeft zelf de keuze om de opgedane kennis bij De Kleine Zakenvrouw wel of niet toe te passen. De Kleine Zakenvrouw is niet aansprakelijk voor de gevolgen van die keuze of hoe de klant de kennis toepast en mogelijke gevolgen of schade voor jou. De Kleine Zakenvrouw is alleen aansprakelijk bij een wettelijke of contractuele toerekenbare tekortkoming.

De Kleine Zakenvrouw aanvaardt geen aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen van deelnemers, noch enig aansprakelijkheid als gevolg van gebeurtenissen tijdens een coachingsessie, workshop, training of andere dienst van De Kleine Zakenvrouw.

Er wordt naar beste vermogen gewerkt zonder dat evenwel garanties kunnen worden gegeven voor het bereiken van het beoogde resultaat. Aansprakelijkheid voor bedrijfs- of gevolgschade, waaronder begrepen gederfde winsten en inkomsten of indirecte schade is steeds uitgesloten.

11.GEHEIMHOUDING
Al het coaching/cursusmateriaal en aanvullende documentatie zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen niet worden gekopieerd, gereproduceerd of anderszins worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt. Het maken van beeld en/of audio opnamen van (gedeelte van) een workshop- of trainingsmateriaal is niet toegestaan. De klant is niet gerechtigd coaching, training,- workshop,-of opleidingsmateriaal, waarop rechten zoals hiervoor bedoeld aan De Kleine Zakenvrouw, op enigerwijze aan derden af te staan of in gebruik te geven.

Klanten zijn verplicht zich tot geheimhouding jegens derden van alle informatie die zij van de coach, trainer dan wel medecursisten tijdens sessies of bijeenkomsten ontvangen en waarvan klanten/deelnemers het vertrouwelijke karakter moeten begrijpen.

De Kleine Zakenvrouw mag gerechtelijke stappen ondernemen om doorverkoop te verhinderen.

12.GESCHILLEN
Op alle rechtsbetrekkingen waarbij De Kleine Zakenvrouw partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. De Kleine Zakenvrouw en de klant zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten. Het indienen van een klacht ontslaat de klant niet van de betalingsverplichting

13.INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN
Alle tekst, foto’s, audio en video op deze website, online trainingsprogramma’s, workshops, trainingen en events zijn auteursrechtelijk beschermd. Ik, Nienke van der Wildt, beschik hierin over de intellectuele eigendomsrechten. Het is dan ook niet toegestaan om zonder toestemming teksten, artikelen, foto’s, het design of op een andere manier te gebruiken of verspreiden. Zie ook punt 11.Geheimhouding van deze Algemene Voorwaarden.

14.CONTACT
Bij De Kleine Zakenvrouw staat tevredenheid voorop. Mocht naar aanleiding van wat is gelezen nog vragen zijn, stuur dan een e-mail naar info@dekleinezakenvrouw.nl


Copyright 2017-2023 De Kleine Zakenvrouw
Versie maart 2020
De algemene voorwaarden kunnen worden gewijzigd als omstandigheden hiertoe aanleiding geven.
https://dekleinezakenvrouw.nl/algemene-voorwaarden/

Scroll naar boven