ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMEEN
Deze algemene voorwaarden gelden voor alle opdrachten en overeenkomsten tussen De Kleine Zakenvrouw en jou als klant. Opdrachten, overeenkomsten, aangeboden programma’s, workshops, events en overige aankopen worden altijd (schriftelijk/digitaal) bevestigd. Deze algemene voorwaarden voor jou zijn niet geldig, wanneer schriftelijk iets anders is overeengekomen.

CONTACTGEGEVENS EIGENAAR:
Eigenaar: Nienke van der Wildt
Bedrijf: De Kleine Zakenvrouw
Adres: Paterswoldseweg 806, 9728 BM Groningen
Telefoon: 0612961968
E-Mail: info@dekleinezakenvrouw.nl
Website: https://dekleinezakenvrouw.nl

AANBOD
Bij De Kleine Zakenvrouw kan de klant zich aanmelden voor diensten in de vorm van coaching, online en/of offline programma’s, overige online diensten, trainingen, workshops en events. Aanbiedingen worden gedaan op de website, in een e-mail, via social media en op andere manieren. Aanbiedingen zijn geldig voor de tijd die in het aanbod wordt aangegeven, daarna komen deze te ververvallen.

OVEREENKOMST
De overeenkomst komt tot stand wanneer jij, de klant, akkoord gaat met een aanbieding of offerte. Als het nodig is om de overeenkomst te veranderen, wordt dit op tijd en vóór ingang van de verandering aangegeven. Verder is het Nederlands recht van toepassing op de overeenkomsten en deze algemene voorwaarden.

TARIEVEN
Per product of dienst staat aangegeven of het tarief inclusief of exclusief 21% btw is. De Kleine Zakenvrouw heeft het recht om de tarieven op haar website aan te passen zonder vermelding naar klanten. De Kleine Zakenvrouw kan niet gehouden worden aan foutieve tariefvermeldingen als gevolg van een invoer, typ of drukfout.

BETALING
Betaling kan op twee manieren:
1) middels een iDeal betaling via je eigen bank
2) middels bankoverschrijving naar de rekening van De Kleine Zakenvrouw

Sommige diensten kunnen in termijnen worden betaald, dit staat steeds aangegeven bij de betreffende dienst of gebeurd in overleg tussen De Kleine Zakenvrouw en de klant. De klant ontvangt hiervoor telkens een aparte factuur. Iedere factuur dient binnen 14 dagen te worden voldaan vanaf de factuurdatum totdat het totaal bedrag is voldaan.

Het betalingstermijn is binnen 14 dagen. Indien de klant niet aan de betalingsverplichting kan voldoen dan heeft de klant niet langer recht op toegang tot eventuele online leeromgevingen en eventuele online communities (bijv. Facebook groepen). Laat het niet zover komen en neem indien nodig contact op door een e-mail te sturen naar info@dekleinezakenvrouw.nl.

De factu(u)r(en) worden verzonden per e-mail.

Alle gemelde tarieven op de website, offertes, e-mails en overige documenten van De Kleine Zakenvrouw zijn onder voorbehoud van type- en schrijffouten.

VERPLICHTINGEN TUSSEN DE KLEINE ZAKENVROUW EN KLANTEN
De Kleine Zakenvrouw spant zich in om zorgvuldig en naar haar beste kunnen het werk te verrichten. Zij houdt daarbij altijd het belang van haar klanten in het oog. Eventueel kan De Kleine Zakenvrouw een andere partij inschakelen voor de uitvoering. Zijzelf blijft echter verantwoordelijk voor de uitvoering van de opdracht. Er is geen resultaatverplichting vanuit De Kleine Zakenvrouw, wel een inspanningsverplichting. De klant blijft zelf verantwoordelijk voor de eventuele resultaten.

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN
De Kleine Zakenvrouw verkoopt klantgegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met de klant of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die klantgegevens verwerken in opdracht van De Kleine Zakenvrouw, wordt een bewerkersovereenkomst afgesloten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van de klantgegevens. De Kleine Zakenvrouw blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

ONLINE TRAININGSPROGRAMMA’S
Tegen betaling kan een Online Trainingsprogramma worden afgenomen. Toegang tot dit programma is persoonlijk. Gegevens en materialen uit dit programma mogen niet met anderen worden gedeeld. Ook eventuele live sessies zijn alleen voor jou toegankelijk. Voor het volgen van de programma’s is een internetverbinding nodig. De Kleine Zakenvrouw is niet aansprakelijk voor schade of gemiste programma-onderdelen doordat door de klant niet over de juiste apparatuur of internetverbinding beschikt. Programma’s kunnen gevolgd worden op momenten die je zelf kiest tenzij anders aangegeven.

Bij de online trainingsprogramma’s zit een niet-goed-geld-terug garantie van 14 dagen. Na aanmelding krijgt de klant toegang tot, afhankelijk van het betreffende online trainingsprogramma, de eerste één tot drie modules en de online community op Facebook (wanneer beschikbaar). Wanneer je als klant niet tevreden bent stuur dan binnen 14 dagen na datum van aanmelding (factuurdatum) een mail naar info@dekleinezakenvrouw.nl. Vervolgens ontvangt de klant na bevestiging de betaling retour. Toegang tot de online community wordt tevens ontzegd. Eventuele bonussen komen te vervallen. Mocht een bonus al door de klant zijn ontvangen dan wordt deze verrekend met de terugbetaling.

Tussentijds stoppen met een programma betekent niet dat de overeenkomst tussentijds is op te zeggen. Je ontvangt geen geld terug. Als je in termijnen betaalt, dan blijft de betaalverplichting bestaan voor de nog niet betaalde termijnen.

Bij de Online Trainingsprogramma’s heeft de klant, zolang het programma bestaat, 12 maanden toegang tot de modules en de online community (wanneer beschikbaar bij het betreffende programma). In overleg met De Kleine Zakenvrouw is het mogelijk om de toegang te verlengen tegen een verlengingstarief. Neem hiervoor contact op via info@dekleinezakenvrouw.nl.

Indien de klant gedurende deelname aan een dienst door onvoorziene omstandigheden uitvalt dan zal  er worden gezocht naar een passend alternatief. Er vindt in géén geval restitutie van betaling plaats.

Indien ik, Nienke van der Wildt, door onvoorziene omstandigheden vervangen moet worden dan doe ik het uiterste om te zorgen voor een vervanger. De vervangende coach/trainer zal in deze gevallen van gelijk niveau zijn. Hieraan zullen voor de klant geen kosten verbonden zijn.

Er wordt naar beste vermogen gewerkt zonder dat evenwel garanties kunnen worden gegeven voor het bereiken van het beoogde resultaat. Aansprakelijkheid voor bedrijfs- of gevolgschade, waaronder begrepen gederfde winsten en inkomsten of indirecte schade is steeds uitgesloten.

DEELNAME AAN EEN WORKSHOP/TRAINING/EVENT
Als de klant onverwacht is verhinderd dan kan de klant zichzelf altijd laten vervangen door een collega ondernemer, mits tijdig aan mij doorgegeven. Annulering is mogelijk per e-mail naar info@dekleinezakenvrouw.nl. Bij annulering wordt een bedrag van 20 euro administratiekosten in rekening gebracht. Indien de klant in minder dan 8 dagen voor de betreffende workshop/training of het event annuleert dan is de klant het totale bedrag verschuldigd aan De Kleine Zakenvrouw.

Indien de klant gedurende deelname aan een dienst door onvoorziene omstandigheden uitvalt zal er worden gezocht naar een passend alternatief. Er vindt in géén geval restitutie van betaling plaats.

Indien ik, Nienke van der Wildt, door onvoorziene omstandigheden vervangen moet worden dan doe ik het uiterste om te zorgen voor een vervanger. De vervangende coach/trainer zal in deze gevallen van gelijk niveau zijn. Hieraan zullen voor de klant geen kosten verbonden zijn.

Er wordt naar beste vermogen gewerkt zonder dat evenwel garanties kunnen worden gegeven voor het bereiken van het beoogde resultaat. Aansprakelijkheid voor bedrijfs- of gevolgschade, waaronder begrepen gederfde winsten en inkomsten of indirecte schade is steeds uitgesloten.

ONVOORZIENE OMSTANDIGHEDEN EN AANSPRAKELIJKHEID
Indien de klant gedurende deelname aan een dienst door onvoorziene omstandigheden uitvalt zal er worden gezocht naar een passend alternatief. Er vindt in géén geval restitutie van betaling plaats.

Indien ik, Nienke van der Wildt, door onvoorziene omstandigheden vervangen moet worden dan doe ik het uiterste om te zorgen voor een vervanger. De vervangende coach/trainer zal in deze gevallen van gelijk niveau zijn. Hieraan zullen voor de klant geen kosten verbonden zijn.

Er wordt naar beste vermogen gewerkt zonder dat evenwel garanties kunnen worden gegeven voor het bereiken van het beoogde resultaat. Aansprakelijkheid voor bedrijfs- of gevolgschade, waaronder begrepen gederfde winsten en inkomsten of indirecte schade is steeds uitgesloten.

GEHEIMHOUDING
Klanten mogen de geleverde producten en diensten niet doorverkopen of op een andere manier commercieel gebruiken. De Kleine Zakenvrouw mag gerechtelijke stappen ondernemen om doorverkoop te verhinderen.

Geleverde materialen zijn in principe alleen bestemd voor gebruik voor de eigen onderneming. De Kleine Zakenvrouw mag gerechtelijke stappen ondernemen om oneigenlijk gebruik te verhinderen.

GESCHILLEN
Op alle rechtsbetrekkingen waarbij De Kleine Zakenvrouw partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. De Kleine Zakenvrouw en de klant zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

AANSPRAKELIJKHEID
De Kleine Zakenvrouw is nooit aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, direct of indirect, die nalevering, door welke oorzaak dan ook, ontstaan is aan de klant, zaken van  de klant, de klant zijn/haar bedrijf, gezinsleden, zaken van gezinsleden, aan derden of zaken van derden. De klant heeft zelf de keuze om de opgedane kennis bij De Kleine Zakenvrouw wel of niet toe te passen. De Kleine Zakenvrouw is niet aansprakelijk voor de gevolgen van die keuze of hoe de klant de kennis toepast en mogelijke gevolgen of schade voor jou. De Kleine Zakenvrouw is alleen aansprakelijk bij een wettelijke of contractuele toerekenbare tekortkoming.

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN
Alle teksten en foto’s op deze website, online trainingsprogramma’s, workshops, trainingen en events zijn auteursrechtelijk beschermd. Ik, Nienke van der Wildt, beschik hierin over de intellectuele eigendomsrechten. Het is dan ook niet toegestaan om zonder toestemming teksten, artikelen, foto’s, het design of op een andere manier te gebruiken of verspreiden.

CONTACT
Bij De Kleine Zakenvrouw staat tevredenheid voorop. Mocht naar aanleiding van wat is gelezen nog vragen zijn, stuur dan een e-mail naar info@dekleinezakenvrouw.nl


Copyright 2017-2018 De Kleine Zakenvrouw
Versie november 2018
De algemene voorwaarden kunnen worden gewijzigd als omstandigheden hiertoe aanleiding geven.